Gallotia galloti eisentrauti

Jungtier von Gallotia galloti eisentrauti