Biotop von Gallotia galloti galloti im Teidekrater