Platyceps najadum

Schlanknatter (Platyceps najadum)