Delphi

Tholos im Heiligtum der Athena Pronaia
Biotop von Lacerta trilinetata, Pseudopus adopus und Cyrtopodion kotschyi