Dalmatolacerta oxycephala

Dalmatinische Spitzkopfeidechse (Dalmatolacerta oxycephala)